آتش‌‌

چرا آتش: آتش برای ما بهدینان سمبلی بسیارمهم میباشد. تقریباً تمام مراسم دینی زرتشتیان در حضور آتش انجام میشود.این آتش هم میتواند آتش بهرام(آتش ادرن)

Read More »

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org