انجمن زرتشتیان نروژ یک انجمن دینی است که هزینه‌های آن از پرداخت هزینه هموندی بهدینان نروژ و دهش بهدینان دیگر کشور‌ها فراهم می‌‌شود.ای شما نیز میتوانید با بهدینان نروژ همازور گشته و با دهش‌های خود این انجمن را یاری دهید.شما میتوانید دهش‌های خود را به شماره بانکی‌ انجمن واریز نمائید.ای
 The Address of Anjuman:D.N.Z.TPostboks 6688  RodelokkaOSLO 0502
Norway
Tel     0047- 944 33 451      
 Name of the Bank & Address:
Sandnes Sparebank
Post Box 1133,
4391 Sandnes
Norway
  پرداخت دهش از خارج از نروژ
Bank Account nr.
D.N.Z.T
Swift code: SASKNO 22
IBAN Nr. NO8032601542624
  
پرداخت دهش درنروژ
Konto Nr. 326015 42624
Til:  D.N.Z.T,

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org