به خشنودی اهورا مزدا

انجمن زرتشتیان نروژ در سال ۲۰۰۴ در کشور نروژ بنیاد گزارده شد.هازمان زرتشتیان نروژ بخشی از هازمان زرتشتیان جهان می‌‌باشد که در کنشهای دینی از انجمن موبدان ایران پیروی می‌‌کند.ا

انجمن زرتشتیان نروژ یک انجمن دینی و فرهنگی‌ است که هیچگونه وابستگی‌ به هیچ سازمان،گروه سیاسی و دولتی ندارد و کنش سیاسی نیز ندارد.انجمن زرتشتیان نروژ آماده است تا با دیگر سازمانهای فرهنگی‌ ایرانی‌ مستقل همکاری کند.ا

بودجه انجمن زرتشتیان نروژ از راه دریافت هزینه هموندی و دریافت دهش از هموندان انجمن در نروژ و دیگر زرتشتیان جهان فراهم می‌‌شود. ا

آرمانهای انجمن زرتشتیان نروژ

یاری دادن به زرتشتیان باشنده در کشور نروژ در برگزاری آیین‌های دینی.ا
برگزاری همهٔ جشن‌ها و آیین‌های دینی در نروژ.ا
گسترش دین زرتشتی در کشور نروژ.ا
یاری دادن به کسانی‌ که میخواهند به دین زرتشتی به پیوندند (در درون و بیرون از کشور نروژ).ا

انجمن زرتشتیان نروژ در شهریور ماه سال ۳۷۵۱ مزدیسنی به هموندی انجمن جهانی‌ زرتشتیان پذیرفته شد.ا

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org